ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
ชื่ออาจารย์ : นายวีระวุฒิ วรรณภากร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,17:25  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด
ชื่ออาจารย์ : นายวีระวุฒิ วรรณภากร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,17:20  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ สติดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,02:11  อ่าน 956 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายสมคิด มาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2558,21:44  อ่าน 1035 ครั้ง
รายละเอียด..