ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุภาภรณ์ ประสิทธินาวา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางจุรีรัตน์ ใจดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางจินตนา ใจเที่ยง
ครู คศ.2

นางวิไลรัตน์ จุลเดช
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ เลยานนท์
ครู คศ.2

นางวาสิณี ศรีจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสุวรรณรัตน์ วรรณจนา
ผู้ดูแลเด็ก