ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุภาภรณ์ ประสิทธินาวา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุนันท์ กิติยศักดิ์
ครู คศ.3

นางจุรีรัตน์ ใจดี
ครู คศ.3

นางแจ่มจันทร์ พันทะ
ครู คศ.3

นางจินตนา ใจเที่ยง
ครู คศ.1

นางวิไลรัตน์ จุลเดช
ครู คศ.2

นางพัชรินทร์ เลยานนท์
ครู คศ.1

นางวาสิณี ศรีจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวสุธาวี เหล็กซีโต
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุวรรณรัตน์ วรรณจนา
ผู้ดูแลเด็ก