ปฐมวัย

นางสุภาภรณ์ ประสิทธินาวา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางจุรีรัตน์ ใจดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 0861542553

นางจินตนา ใจเที่ยง
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0861564485

นางวิไลรัตน์ จุลเดช
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0864070714

นางพัชรินทร์ เลยานนท์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0863350549

นางวาสิณี ศรีจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0891600850