คณะผู้บริหาร

นางสาวอภิรดี กรวยทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุจิตรา แซ่จิว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0619356361
อีเมล์ : teabon1040@gmail.com