ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจารุณี เลี้ยงวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัชราภา พันธ์วงษ์
ครู คศ.3

นางสำเนียง บึงกระเสริม
ครู คศ.3

นางสาวเกวลี เกรัมย์
ครู คศ.1

นางวรัญญา สุขะ
ครู คศ.2