ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจารุณี เลี้ยงวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัชราภา พันธ์วงษ์
ครู คศ.3

นางสำเนียง บึงกระเสริม
ครู คศ.3

นางอุบล นิลรักษ์
ครู คศ.3

นางสาวเกวลี เกรัมย์
ครู คศ.1

นางวรัญญา สุขะ
ครู คศ.2

นายธนภัทร กาญจรัส
ครู คศ.1