กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมยุรี ประสิทธินาวา
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0841006071

นางสาวชษาพิมพ์ สัมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสายพิณ เรืองขจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0814353539

นางสาวกรรณสพร ผ่องมาศ
ครู คศ.3

นายสงกรานต์ สายสังข์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0805647842

ว่าที ร.ต.วีระศักดิ์ วงศ์อินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0895422065

นางวราภรณ์ สติดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0848929229
อีเมล์ : kroo_tal@hotmail.com

นายวลัญจกร กุลสิทธิ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1