ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชษาพิมพ์ สัมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิภาพรรณ คีรีทวีป
ครู คศ.3

นางมยุรี ประสิทธินาวา
ครู คศ.4

นางสายพิณ เรืองขจิต
ครู คศ.3

นางสาวกรรณสพร ผ่องมาศ
ครู คศ.3

นายสงกรานต์ สายสังข์
ครู คศ.2

ว่าที ร.ต.วีระศักดิ์ วงศ์อินทร์
ครู คศ.1

นางศรีเรือน ใกล้ชิด
ครู คศ.3

นายวลัญจกร กุลสิทธิ์
ผู้ช่วยครู