ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิมล 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2511
งบประมาณ : 104000000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิมล 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 45200000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิมล 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 104500000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิมล 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 25000000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิมล 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 24521000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 12452000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิมล 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..