ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอัจฉรา วงศ์ศิรินพคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุฑามาศ หวลถนอม
ครู คศ.3

นางสาวสุธาวี เหล็กซีโต
ครู คศ.2

นายภัทรวรรธน์ อินทรวิเชียร
ครู คศ.1