กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอัจฉรา วงศ์ศิรินพคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0861080011

นางจุฑามาศ หวลถนอม
ครู คศ.3

นางสาวสุธาวี เหล็กซีโต
ครู คศ.2

นายภัทรวรรธน์ อินทรวิเชียร
ครู คศ.1