พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางเกศมณี ไลไธสง
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวอนัทรี ชาติทัด
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี