กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุดหทัย ดาราพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0848711986

นางดาริน สุขสุวรรณ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0898026505

นางแจ่มจันทร์ พันทะ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0820200536