ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดาริน สุขสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายลพ วงศ์วาล
ครู คศ.3

นางสาวสุดหทัย ดาราพงษ์
ครู คศ.3

นางสาริกา ถนอมทรัพย์
ครู คศ.3