ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดาริน สุขสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายลพ วงศ์วาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุดหทัย ดาราพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาริกา ถนอมทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1