วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

       “การศึกษามีคุณภาพ  เลิศล้ำคุณธรรม  นำเทคโนโลยี  เป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

ปรัชญา
"ปญฺญา  โลกสฺมิ ปชฺโชโต"  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”