พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

2. จัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้

3. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและพัฒนากีฬา  นันทนาการ กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน

5. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  ครูมีคุณภาพ
2. ครูมีความสามารถในการจัดทำสื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. สถานศึกษามีสื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรมและเทคโนยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ครูมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
7. สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์  เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและ
การดำรงชีวิตในท้องถิ่น
8. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ
9. สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
      10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
      11. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
      12. จัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่้น
      13.  จัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  และกิจกรรมเด็ก  เยาวชน  ประชาชน
      14. ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง