กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจันทร์จิรา สนธิศิริ
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0892521087

นางวัชราภา พันธ์วงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวรวีร์ สุดชาติ
ครู คศ.4
เบอร์โทร : 0818081367

รุ้งนภา ทำสวน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0861112818