ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชรินทร พุกกะพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร ชำปฏิ
ครู คศ.3

นางสาวนวภัทร โยคะสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวจิราภรณ์ จิระ
ครู คศ.2