ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชรินทร พุกกะพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร ชำปฏิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนวภัทร โยคะสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจิราภรณ์ จิระ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3