ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2465  โดยท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์วรญาณคณานุรักษ์  (จ้ง  จนฺทสโร)  ตั้งอยู่ที่วัดไผ่ล้อม  ตำบลบางพระ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลบางพระ  (วัดไผ่ล้อม)”  ต่อมา  พ.ศ.  2478  รัฐบาลได้ประกาศได้ประกาศใช้ระเบียบการปกครองท้องถิ่น  โรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทศบาล  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ.  2478  แต่คงเรียนอยู่ที่เดิม

                พ.ศ.  2485  เทศบาลเมืองตราดได้จัดซื้อที่ดินแห่งหนึ่งในเขตเทศบาล  คือที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันเป็นเนื้อที่  6  ไร่  2  งาน  จัดสร้างอาคารเรียน  มี  6  ห้องเรียน  ชื่อว่า  “โรงเรียนเทศบาล 1 (วิมลวิทยา)”

                พ.ศ.  2506  โรงเรียนนี้ก็โอนกลับมาเป็นโรงเรียนเทศบาลตามมติของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพราะโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  จึงให้เทศบาลจัดการศึกษาเอง  จึงตั้งชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา”  อาคารเรียนได้รับการต่อเติมอีก  4  ห้องเรียน

                พ.ศ.  2508  เทศบาลเมืองตราดได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย  เพื่อจ่ายชดเชยให้กระทรวงศึกษาธิการการแลกปลี่ยนกับอาคาร  1  หลัง  โรงอาหารและโรงพลศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตราด  ซึ่งมีบริเวณติดต่อกัน  เพื่อใช้ในการศึกษาของเทศบาลเมืองตราดต่อไป  รวมกับเนื้อที่เดิมเป็น  8  ไร่  2  งาน

                พ.ศ.  2524  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนของชุมชนจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  “โรงเรียนชุมชนวิมลวิทยา  (เทศบาลเมืองตราด)”

                พ.ศ.  2533  ได้ขอเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชุมชนวิมลวิทยา  (เทศบาลเมืองตราด)  เป็นโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา