ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมใจ ผาชลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางนิศานาศ วรรณรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสราวุธ พัฒนมาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชุติกานต์ ฤทธิ์มนตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4