กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0819027878

นางสมใจ ผาชลา
ครู คศ.3

นางนิศานาศ วรรณรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0818629762

นางสาวชุติกานต์ ฤทธิ์มนตรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนันทิยา มณีรัตน์
ครู คศ.2

นายวีระวุฒิ วรรณภากร
ครูผู้ช่วย