ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมใจ ผาชลา
ครู คศ.3

นางนิศานาศ วรรณรัตน์
ครู คศ.3

นายสราวุธ พัฒนมาศ
ครู คศ.3

นางสาวชุติกานต์ ฤทธิ์มนตรี
ครู คศ.1