ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบคิดวิเคราะห์ปี63 มีสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 217.82 KB 48588
แบบฟอร์มโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.08 KB 48545
แบบฟอร์มโครงการ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48571
แบบฟอร์มโครงการ (เทศบัญญัติ) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48502
แบบฟอร์มโครงการ (รายหัว) 61 Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 48202
รายชื่อ13หลักในปถ05 (ประถม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 177 KB 48306
รายชื่อนักเรียนประถม 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 48586
แบบบันทึกผลกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ปี60 Word Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 48324
แผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 104.71 KB 48526
แบบบันทึกผลลูกเสือมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 41.29 KB 48632
แบบบันทึกผลลูกเสือประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.64 KB 48300
แบบบันทึกผลแนะแนวมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.64 KB 48595
แบบบันทึกผลแนะแนวประถม Word Document ขนาดไฟล์ 45.81 KB 48459
แบบบันทึกผลชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 40.56 KB 48580
แบบบันทึกผลชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 38.56 KB 48452
รายชื่อ13หลักในปถ05 (มัธยม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.8 KB 48255
รายชื่อนักเรียนมัธยม ปี 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86 KB 48373
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 16.46 KB 48232
เกณฑ์การอ่าน คิดวเคราะห์ และเขียน ม.1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 48282
เกณฑ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ป.1-6 Word Document ขนาดไฟล์ 57 KB 48262
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 48521
สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 48517
ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 48220
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 48419
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 48190
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 48230
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 48376
การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 48330
ปถ 05 ประถม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 423.5 KB 48592
ปถ 05 มัธยม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 357.5 KB 48541
แผนการสอนหน้าเดียว1-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 667 KB 48227