ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พัฒนาผู้เรียน

นางสาวชุติกานต์ ฤทธิ์มนตรี
ครู คศ.1
หัวหน้าพัฒนาผู้เรียน

นางสาวเกษร ชำปฏิ
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ สติดี
ครู คศ.2